Apie

 

              Viešoji įstaiga LASS pietvakarių centras yra viešasis ribotos atsakomybės juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose, antspaudą ir savarankišką balansą. Ji įkurta 1997 metų birželio 27 d. Įstaigos vienintelis dalininkas (savininkas) yra juridinis asmuo, Asociacija „Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga“ (LASS). Įstaigos vienasmenis valdymo organas yra Įstaigos vadovas – direktorius.

Regioninė taryba yra kolegialus Įstaigos organas, neturintis valdymo organo teisių. Regioninė taryba sudaroma iš Įstaigos direktoriaus ir Įstaigos veiklos teritorijoje išrinktų LASS suvažiavimo delegatų.

               Įstaigos tikslai: Savo veiklos teritorijoje plėtoti LASS veiklą, įgyvendinti LASS tikslus, uždavinius, organų sprendimus. Teikti Įstaigos veiklos teritorijoje veikiantiems LASS filialams organizacinę, informacinę, juridinę ir kitokią būtiną pagalbą bei jiems metodiškai vadovauti. Rūpintis, kad Įstaigos veiklos teritorijoje gyvenantiems akliesiems ir silpnaregiams būtų teikiamos tinkamos socialinės, medicininės ir kultūrinės paslaugos, organizuojama jų reabilitacija, švietimas, profesinis ir laisvalaikio užimtumas, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, pagal jų poreikius pritaikoma fizinė ir informacinė aplinka, mažinama jų atskirtis, saugomos jų teisės ir lygios galimybės, garantuojama integracija į visuomenę ir tinkama gyvenimo kokybė. Pagal išgales tenkina aklųjų ir silpnaregių specialiuosius poreikius, teikia jiems socialines paslaugas, labdarą, ar kitokią materialinę pagalbą, aktualią informaciją, juridinę bei kitokią pagalbą, būtiną regėjimo negalios sukeltoms problemoms įveikti.